DONATORI  

Domaći i strani donatori bez čije pomoći ne bi uspeli da realizujemo projekte koji su važni i za OCD sektor, ali i za samo društvo u celini.

Skupština opštine Bujanovac

Opština ima svojstvo pravnog lica. Sedište je grad Bujanovac, ulica Karađorđa Petrovića br. 115, 17520 Bujanovac. Osim gradskog naselja Bujanovac, opština Bujanovac ima još 59 naseljenih mesta, organizovanih u 27 mesnih zajednica.
Predsednik Skupštine Opštine Bujanovac je Jonuz Musliu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: pripremu propisa o ljudskim i manjinskim pravima; vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina; izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina; vođenje posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, kao i druge poslove određene zakonom.

Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa.

Koordinaciono telo Vlade Repubike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa je administrativno-izvršni organ koji koordinira aktivnosti Vlade Republike Srbije, nadležnih državnih organa i javnih službi, organa lokalne samouprave i građana opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u cilju razvoja ovih opština kao politički, bezbednosno i ekonomski stabilnih oblasti, sa razvijenim standardima i kvalitetom života građana, uz poštovanje ljudskih, manjinskih, verskih, političkih i drugih prava i sloboda.

Vlada Republike Srbije, Uprava za rodnu ravnopravnost

Vlada Republike Srbije osnovala je Koordinacionotelo za rodnu ravnopravnost 30. oktobra 2014. godineu cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji. Na čelu Koordinacionogtela za rodnu ravnopravnost nalazi se potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović.

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije

Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: zapošljavanje u zemlji i inostranstvu, upućivanje nezaposlenih građana na rad u inostranstvo; praćenje stanja i kretanja na tržištu rada u zemlji i inostranstvu...

Misija OEBS-a u Srbiji

The OSCE has a comprehensive approach to security that encompasses politico-military, economic and environmental, and human aspects. It therefore addresses a wide range of security-related concerns, including arms control, confidence- and security-building measures, human rights, national minorities, democratization, policing strategies, counter-terrorism and economic and environmental activities. All 57 participating States enjoy equal status, and decisions are taken by consensus on a politically, but not legally binding basis.

Grad Novi Pazar

Novi Pazar je grad u Raškom okrugu, na reci Raški, u središtu Novopazarskog polja ili Staroga Rasa. Prema popisu iz 2011. u naseljenom mestu Novi Pazar bilo je 66.527 stanovnika. Šire područje Grada Novog Pazara ima 100.410 stanovnika.
Gradonačelnik Novog Pazara je Nihat Biševac.

Ambasada Kanade u Republici Srbiji

Whether in Belgrade or Bor, in Skopje or Strumica, in Tivat or Podgorica - Canadians are joining Serbs, Macedonians, and Montenegrins in acting on opportunities to build prosperity, share knowledge, and strengthen the people-to-people ties.
Ambassador Philip Pinnington

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; praćenje i istraživanje u oblasti kulture; obezbeđivanja materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stavralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa; bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; zadužbine i fondacije...

Komeserijat za izbeglice


U skladu sa Zakonom o izbeglicama Komesarijat obavlja poslove koji se odnose na: priznavanje i prestanak statusa izbeglica; zbrinjavanje izbeglica; registraciju izbeglica; usklađivanje pružanja pomoći izbeglicama od strane drugih organa i organizacija u zemlji i inostranstvu i staranje o ravnomernom i blagovremenom pružanju pomoći; obezbeđivanje smeštaja odnosno razmeštaja izbeglica na područja jedinica lokalne samouprave...

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije

Ministarstvo obavlja funkcije vezane za funkcionisanje tržišta, strategija i politika razvoja trgovine, unutrašnja trgovina,promet robe i usluga, unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom.strategija i politika razvoja turizma, razvoj, proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora i turističkih destinacija od značaja za turizam...

Ambasada Slovačke u Republici Srbiji


Naše poslanie - prispieva k spoluformulovaniu Slovenskom prístupov medzinárodného spoločenstva k regiónu a riešeniu jeho postkonfliktného usporiadania, ako aj ku konštituovaniu zásad a pravidiel medzinárodnej politiky; sa podieľa na stabilizácii regiónu a jeho rozvoji vo väzbe na jeho integráciu do európskych a euroatlantických štruktúr; udržiava a rozvíja vzťahy medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v regióne vrátane príslušnej školskej, kultúrnej, matičnej agendy s dopadmi, ktoré majú vitálny význam pre ďalšiu existenciu tejto slovenskej menšiny; podieľa sa na rozvoji hospodárskej spolupráce...

Ambasada Švajcarske u Republici Srbiji

Die Botschaft als offizielle Vertretung der Schweiz deckt mit ihren Aktivitäten alle Themenbereiche der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Regierungen ab. Sie vertritt die Schweizer Interessen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Finanzen, Rechtsordnung, Wissenschaft, Bildung und Kultur.

Bošnjačko nacionalno vijeće


Bošnjačko nacionalno vijeće je najviše predstavničko tijelo sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji. Osnovano je 11. maja 1991. godine, pod imenom Muslimansko nacionalno vijeće Sandžaka (MNVS). Za predsjednika Vijeća izabran je dr. Sulejman Ugljanin. Do 2003. godine Vijeće djeluje i radi pod nazivom Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka (BNVS), a nakon 2003. godine kao Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV).

amp template

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /