PUBLIKACIJA ( X )

„Mladi u fokusu - analiza efekata politike zapošljavanja u Novom Pazaru“

Alternativni izveštaj o efektima Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Novog Pazara za 2020. godinu - mladi u fokusu izradila je Akademska inicijativa „Forum 10“ u okviru projekta „Mladi u fokusu - analiza efekata politike zapošljavanja u Novom Pazaru“ čiju realizaciju je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. Projekat je sproveden u periodu od novembra 2021. do avgusta 2022. godine sa ciljem da doprinese unapređenju socio-ekonomskog položaja mladih kroz izradu alternativne analize efekata politike zapošljavanja i zagovaranje donošenja socijalno odgovornih javnih politika na lokalnom nivou.

free amp template

PUBLIKACIJA ( IX )

Publikacija "OdBRANI ljudska prava" nastala je kao rezultat istoimenog projekta u okviru kojeg je sprovedena zagovaračka kampanja #OdBRANI sa ciljem podizanja vidljivosti branitelja ljudskih prava i svesti građana o važnosti zaštite ljudskih prava.

Publikacija "OdBRANI ljudska prava" sadrži pregled i pruža najvažnije informacije o svakoj od organizovanih debata. Pored toga, publikacija sadrži i najvažnije izvode iz diskusija vođenih tokom održanih događaja i predočava ih u formi stavova, mišljenja i preporuka učesnika u razgovorima. Publikacija na taj način omogućava uvid u ključne rezultate dijaloga i stvara osnovu za nastavak zagovaračkih aktivnosti za bolju institucionalnu zaštitu branitelja ljudskih prava, unapređenje komunikacije i saradnje između institucija, branitelja ljudskih prava i građana i prepoznavanje branitelja kao ravnopravnih partnera u odbrani ljudskih prava i demokratije na lokalnom nivou.

Publikacija je deo projekta "OdBRANI ljudska prava" koji je Akademska inicijativa „Forum 10“ u periodu od avgusta 2021. do maja 2022. godine sprovela uz finansijsku pomoć Evropske unije u okviru Programa Solidarno za prava svih - podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama 2021/2022. koji realizuje tim Solidarno za prava svih.

PUBLIKACIJA ( VIII )

Istraživanje - "Kako nas informišu internet portali -u službi javnog interesa građana/ki Novog Pazara"

Pored toga, okrugli sto će omogućiti dijalog lokalnih aktera (predstavnici/ce medija, lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i građana/ki) o izazovima i načinima za unapređenje informisanja građana/ki na lokalnom nivou.

Istraživanje je deo projekta „Lokalna zajednica i medijska pismenost: građani/ke, odgovornost, javni interes“ koji Akademska inicijativa „Forum 10“ sprovodi u okviru Programa „Snažni - mediji bez mržnje i dezinformacija“ finansiranog sredstvima Evropske unije.

PUBLIKACIJA ( VII )

Mladi u Sandžaku/jugozapadnoj Srbiji i na jugu Srbije u vremenu pandemije COVID 19 : "Između izolacije i aktivizma"

Publikacija predstavlja skup intervjua sa mladima iz Sandžaka/jugozapadne Srbije i juga Srbije vođenih u periodu od avgusta 2020. do januara 2021. godine.

Publikacija je nastala u okviru projekta „Regionalna inicijativa mladih za integraciju: aktivizam mladih i izazovi za multietničke zajednice u post-covid periodu“.

Publikacija je nastala u saradnji Akademske inicijative FORUM10 i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija

PUBLIKACIJA ( VI )

Platforma za podršku interkulturalnom obrazovanju

Platforma za podršku interkulturalnom obrazovanju (u daljem tekstu: Platforma) predstavlja dugoročnu zagovaračku inicijativu za podršku većem uključivanju koncepta interkulturalnog obrazovanja u obrazovni sistem u Republici Srbiji.


Publikacija je nastala u saradnji Akademske inicijative FORUM10 i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija

PUBLIKACIJA ( V )

Bilten broj 3

Bilten sadrži najvažnije informacije o aktivnostima koje su tokom marta 2018. godine realizovane u okviru projekta "Aktivni mladi za bezbednu zajednicu".


Projekat "Aktivni mladi za bezbednu zajednicu" podržan je od strane Misije OEBS-a u Srbiji.

PUBLIKACIJA ( IV )

Bilten broj 2

Bilten sadrži najvažnije informacije o aktivnostima koje su tokom marta 2018. godine realizovane u okviru projekta "Aktivni mladi za bezbednu zajednicu".


Projekat "Aktivni mladi za bezbednu zajednicu" podržan je od strane Misije OEBS-a u Srbiji.

PUBLIKACIJA ( III )

Bilten broj 1

Bilten sadrži najvažnije informacije o aktivnostima koje su tokom februara 2018. godine realizovane u okviru projekta "Aktivni mladi za bezbednu zajednicu".

Projekat "Aktivni mladi za bezbednu zajednicu" podržan je od strane Misije OEBS-a u Srbiji.

PUBLIKACIJA ( II )

U okviru projekta "Lokalna platforma za dijalog" objavljena je publikacija pod nazivom „Lokalna platforma za dijalog – preporuke, stavovi i mišljenja".

Publikacija sadrži kratak pregled i pruža najvažnije informacije o svakoj od održanih debata. Pored toga, publikacija sadrži i najinteresantnije izvode iz diskusija koje su vođene tokom debata i predočava ih u formi preporuka, stavova i mišljenja učesnika i učesnica na debatama. Publikacija na taj način nastoji da omogući uvid u ključne rezultate dijaloga.

Projekat "Lokalna platforma za dijalog" podržan je od strane Ambasade Kanade u Srbiji u okviru Kanadskog fonda za lokalne inicijative.

PUBLIKACIJA ( I )

U okviru projekta "Lokalna platforma za dijalog" objavljena je publikacija pod nazivom „Lokalna platforma za dijalog – preporuke, stavovi i mišljenja 2".

Publikacija "Lokalna platforma za dijalog – preporuke, stavovi i mišljenja" nastala je kao rezultat projekta „Lokalna platforma za dijalog“. Publikacija sadrži kratak pregled i pruža najvažnije informacije o svakoj od održanih debata. Pored toga, publikacija sadrži i najinteresantnije izvode iz diskusija koje su vođene tokom debata i predočava ih u formi preporuka, stavova i mišljenja učesnika i učesnica na debatama. Publikacija na taj način nastoji da omogući uvid u ključne rezultate dijaloga.

Realizaciju projekta podržala je Ambasada Švajcarske u Srbiji.

Akademska inicijativa FORUM10.org.rs 

Sva prava zadržana (c) 2017.  / Akademska inicijativa FORUM10.org.rs / office@forum10.org.rs   /   CODE BY Milan Kurucić   /